Koncepce 1. stupně

 • všestranný rozvoj dítěte – cit, vůle a myšlení v rovnováze
 • podporovat vnitřní motivaci dětí – neučit se pro známky, při ověřování výstupů je iniciativa na dítěti, bez soutěžení a srovnávání ze strany učitele
 • důraz na aktuální popisnou zpětnou vazbu, vysvědčení formou slovního hodnocení, pravidelné trojstranné konzultace (pedagog-rodič-dítě)
 • bezpečné prostředí, vzájemná respektující a nenásilná komunikace, jasně vymezená společně utvářená pravidla na kterých se neustále pracuje, děti oslovují dospělého jménem a tykají si s ním
 • demokratické prvky školy – tzv. kruhy (informační, sdílecí, řešící, krizový)
 • respekt k individualitě – děti mají možnost postupovat svým vlastním tempem a využít výhod, které přináší věkově smíšená skupina (mladší se učí od starších, ví, kam směřují, starší si mohou s mladšími procvičit něco, čemu nerozumí apod.)
 • důraz na měkké dovednosti  (komunikace, spolupráce, sebeřízení, řešení problémů, tvořivost) a kritické myšlení
 •  děti spolupracují na projektech napříč ročníky (např. slavnosti, divadlo, zahrada…)
 • učit se všemi smysly, na skutečných věcech, v souvislostech – na výpravách, výletech, exkurzích, navštěvujeme lidi, kteří nám mohou něco předat (lesník, včelař, farmáři, chráněné dílny Benediktus…), ale i v dílnách, kuchyni či obchodě
 • budovat intenzivní vztah k přírodě a světu
 • návaznost na chod roku – prožívání změn v přírodě a také slavnosti v průběhu celého roku (společné akce pro školu, školku, rodiny dětí)
 • inspirace: intuitivní waldorfská, zážitková a lesní pedagogika, Učíme se venku, Hejného matematika
 • epochové učení (měsíční bloky matematiky, češtiny apod.)
 • bez učebnic – epochové sešity a portfolia, pracovní listy a sešity
 • učení v rytmu a pohybu (např. násobilka, vyjmenovaná slova, říkanky, písničky…)
 • specifika při zavádění písmen – nejprve velká tiskací, pak malá tiskací, nakonec psací (2.-3. ročník), více o čtení zde
 • psaní – kreslení forem, voskové bločky (špetkový úchop), později přechod na plnicí pero
 • zařazujeme konkrétní činnosti, které jsou záměrně vybrané tak, aby rozvinuly dítě v daném vývojovém stadiu (skákání přes švihadlo, pletení, háčkování, vyšívání, hra na flétnu, stavba domu…) a podpořily např.: rozvoj hrubé a jemné motoriky, vyhranění laterality, propojení mozkových hemisfér, správné dýchání, držení těla
 • velká část výuky ve všech předmětech probíhá venku po celý rok
 • dva cizí jazyky (AJ, FJ) od 1. třídy, první tři roky formou říkanek, písniček, her, jazz chants (sluchová nápodoba, melodie jazyka, výslovnost), psaní a čtení od 4. třídy, pedagog mluví na děti v cizím jazyce
 •  průběh dne: ranní kruh, rytmická část, pohybové hry, pak zhruba 1,5 hodinový blok epochy, 35 min. přestávka, kratší výukové bloky (jazyky, pracovní činnosti, hudebka, výtvarka, mezipředmětové projekty…)
 • družina venku
 •  rodiče mají možnost se účastnit vzdělávacích seminářů a přednášek přibližujících koncept školy


  Roční studijní plán
 • každý ročník má svůj studijní plán, tzv. cestu (mají různou grafickou podobu), kterou znají děti už od začátku školního roku a zaznamenávají do ní své individuální pokroky
 • jednotlivé body vychází z našeho ŠVP a RVP, některé se procvičují celý rok, děti mají prostor postupovat  svým tempem (splnění některých výstupů je možné přesunout do dalšího ročníku), jsou vedeny k přebírání zodpovědnosti za plnění svého plánu
 • ověření všech výstupů probíhá po 3. a 5. ročníku prostřednictvím individuální konzultace s dítětem a rodiči (zák. zástupci)

aktualizace – září 2020

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku