Koncepce 2. stupně

Ve školním roce 2021/2020 máme žáky v 6. a 7. ročníku. Do obou je možné ještě přistoupit.

 


NAŠE PŘEDSTAVA O FINÁLNÍ PODOBĚ 2. STUPNĚ

Plánovaná kapacita naplněného druhého stupně je cca 40 dětí, věkově smíšený kolektiv chlapců a děvčat ideálně ve vyrovnaném zastoupení.

Časový plán výuky

Výuka probíhá ve dvou studijních skupinách. Rozvrh dne je rozdělen do třech bloků viz tabulka. Každý blok se skládá ze dvou 45 minutových učebních hodin. Studijní skupině o max. 20 žácích se věnuje buď jeden, nebo dva pedagogové v tandemové výuce. Kromě kmenových učitelů počítáme se zapojením externích odborníků z praxe.

3-5 týdnů je vyhrazeno výjezdům mimo prostředí školy po vzoru Přírodní školy – jeden podzimní výjezd, jeden zimní výjezd, 2 týdny v červnu jsou věnovány závěrečné expedici.

V průběhu roku probíhá učení dle rozvrhu:

  Ranní blok přestávka Dopolední blok oběd Odpolední blok
  90 min 30 min 45 min 45 min 30 min 90 minut
Po Epochové vyučování – téma   M Cj   Umění
Ut Epochové vyučování – téma   Čj Cj   Řemesla
St Epochové vyučování – téma   Cj Kruh sdílení   Epocha
Čt Exkurze k tématu   Exkurze Exkurze   Exkurze
Pa Epochové vyučování – téma   Cj Řešící kruh   Sport

Každý den začíná informačním kruhem 10-15 minut, kdy se informuje o aktuálním denním plánu a běžné agendě.

Po něm následuje hlavní ranní blok – epocha (viz níže), který má svůj rytmus a strukturu. Je zaměřen na setkávání se s novými poznatky a jevy. U přírodovědných okruhů využíváme fenomenologickou metodu poznání. (Jeden den pozorování zkoumaného jevu, analýza a zápis až další den.)

Dopolední blok je věnován zejména matematice, českému jazyku a cizím jazykům – s důrazem na procvičování a opakování. Tyto předměty se prolínají i epochovým vyučováním.

Odpolední blok je zaměřen na umění (hudba, výtvarné aktivity, rukodělné práce, divadlo), řemesla, pěstitelství, tělocvik, informatika, případně aktivity navazující na ranní epochu.


Tematické okruhy

Hlavní vyučování probíhá epochově. Epocha na zvolené téma trvá 1 až 4 týdny v závislosti na náročnosti tématu. Důraz se klade na učení v souvislostech. V epoše se může prolínat více témat najednou, hledají se vzájemné souvislosti. Vytvářejí se myšlenkové mapy (Barevné sítě poznání).

Inspirací pro témata epoch mohou být např. Velké myšlenky  (Vztahy, Peníze, Média aj.) nebo Velké otázky (Záhada času, Tvůrčí vesmír, Věda a pravda).


Učení se v přírodě

Během celého roku je plánováno pět týdnů na výjezdy do neznámého prostředí. Zbylá výuka bude probíhat jak ve třídách, tak hlavně v přírodě okolo Chotěboře. Na jeden den v týdnu je plánována exkurze do blízkého okolí. V údolí řeky Doubravy bude k dispozici prostor přírodní zahrady s venkovními učebnami, vodním biotopem, pomůcky pro environmentální výchovu v zahradě i v lese, farma drobného zvířectva.


Projektová výuka

Rozsáhlejší projekty jsou koncentrovány zejména do výjezdových týdnů (skupinové projekty). V rámci celého trvání druhého stupně by také každý žák měl vytvořit 2 individuální roční projekty.  


Základní týmy

Jednotlivé ročníky jsou rozděleny do dvou pětičlenných týmů. Každý tým si volí jednoho žáka, který je zastupuje. Některé zkoušky probíhají v rámci jednoho základního týmu, musí je splnit všichni.  

 

VÝSTUPY A JEJICH OVĚŘOVÁNÍ

V každém ročníku žáci plní odborné zkoušky, jejichž okruhy jsou předem známé a vychází z RVP. Ověřování probíhá písemnou či ústní formou, kolokviem či společným přezkoušením celé učební skupiny. Splnění některých zkoušek je podmínkou pro účast na závěrečné expedici.

 

DEMOKRATICKÉ STRUKTURY

Informanční kruh –  koná se každý den před začátkem vyučování, doba trvání 10-15 minut. Slouží k informování všech členů o novinkách ve škole a programu dne, je povinný pro všechny.

Řešící poradní kruh – cílem je nastavování vnitřních pravidel soužití. Povinnou účast na tomto kruhu mají zástupci dětí a kolegia, nepovinně se může zúčastnit každý člen školy.  Podněty pro řešící kruh může přinášet každý člen školy, umísťují se na viditelném místě, stejně jako výstupy.

Krizový poradní kruh – může se svolat kdykoliv, když se vyskytne vážný problém.

Kruh sdílení – účast na něm je dobrovolná, jeho účelem je sdílení zážitků, pocitů, postojů či potřeb.

 

INSPIRACE

Přírodní škola

– waldorfská pedagogika

– intuitivní pedagogika

Barevné sítě poznání

Máte zájem o pravidelné informace o škole?

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Svobodná škola Chotěboř na Facebooku